22 Comments on ใบงานที่ 2.1

  1. เป็นคำถามที่ฝึกการวิเคราะห์ เเละการอ่านจับใจความสำคัญ เป็นการฝึกทักษะให้เเก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*