ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
วันเดือนปีเกิด วันที่ 16 กันยายน 2522
ที่อยู่ปัจจุบัน 59 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งในปัจจุบัน ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
พ.ศ.2541 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
พ.ศ.2545 สำเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (คบ.) สถาบันราชภัฏเลย
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครอบครัว
คู่สมรส นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
สถานที่ทำงาน รับราชการครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
บุตรสาว เด็กหญิงช่อลดา นนทะโคตร (น้องดาต้า) อายุ 7 ขวบ