คะแนนปี2559

คะแนนการตรวจใบงาน/กิจกรรม

คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.1 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.1
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.2 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.2
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.3 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.3
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.1 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 4.1
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.2 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 4.2
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.3 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 4.3