คะแนนปี2558

คะแนนการตรวจใบงาน/กิจกรรม
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.1                      คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.1
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.2                       คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.2
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.3                       คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 3.3
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 1.4
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.1                     
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.2                      
คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 2.3